About Us
_

Türk & Türk Avukatlık Bürosu

_

Büromuz yurt içi kurumsal ve bireysel müvekkillerinin gerekli günlük akış içerisinde gerek birleşme, devralma, yatırıma dayalı dönüşümlerinde ihtiyaç duydukları tüm hukuk alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetini bütünleşik bir şekilde vermektedir.

Ayrıca İcra ve İflas Hukuku, Ceza ve Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Haksız Fiiller, Gayrimenkullere ilişkin davalarda ve takiplerde hizmet vermektedir.

Services
_

Dava Çeşitleri

Hizmet Servislerimiz

_
AİLE HUKUKU DAVALARI

–       Aile konutu şerhi, eşlerden birinin talebiyle diğer eşin o ev üstünde tasarruf yapmaması için ikamet etmiş oldukları evin tapu kaydına aile konutudur şerhi konulmasını istediği davadır.

 

–       Ayrılık davası, boşanmak yerine ayrı yaşamak isteyen eşler tarafından açılan davadır. 1 yıl ve 3 yıl arası olabilir.

 

–       Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasına karşı sadece anne ve çocuk tarafından açılabilen davadır.

 

–       İddet müddetinin kaldırılması davası, boşanma davası neticesinde kadın boşanmanın kesinleşmesini müteakip 300 gün evlenemez. Bu sürenin kaldırılması için açılan davadır. Kadına hamilelik testi yapılır. Bu süre içinde dava açılmazsa doğan çocuk boşanılan eşin üzerine kaydolunur.

 

–       Boşanan kadının kocasının soy adını kullanmaya izin davası,

 

–       Boşanma davaları, Anlaşmalı Boşanma, Boşanma Protokolünün Düzenlenmesi, Boşanmaya Bağlı Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

 

–       Boşanmadan sonra açılan davalar; Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları, Ziynet eşyası davası,

 

–       Nafaka Davaları, (Nafakanın Kaldırılması, Nafakanın Artırılması)

 

–       Mal Rejimi Sözleşmeleri Ve Davaları

 

–       Çocukla kişisel ilişki kurulması davası, ayrı yaşayan çiftlerden baba veya annenin çocuğuyla görüşmek adına açtığı davadır. Bunun devamında mahkeme belirli günlerde görüşmesini belirleyebilir.

 

–       Evlat edinme davası; (Küçük, evlat edinen tarafından 1 yıl bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.)

 

–       6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin önlenmesine Dair Kanununun ilgili maddelerine göre tedbir kararları;

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

İDARE HUKUKU DAVALARI

İdarenin yaptığı tasarruflar ve uygulamalarla ilgili iptal davalarını, genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

–       Askeri atama işleminin iptali istemi

–       Belediye Encümeni kararının iptali istemi

–       Kamulaştırma kararının iptali istemi

–       Soruşturulma izni verilmemesine itiraz

–       Sicil raporunun olumsuz düzenlenmesinin iptali

–       Tam Yargı Davası

–       İptal Davası

–       Vergi Cezasının iptali davası

–       Ödeme Emrinin iptali istemi

İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALARI

–       Borçtan kurtulma davası,

–       Haczedilmezlik şikayeti

–       İcra Emrine, Takibine  ve imzaya İtiraz,

–       İcra takibine itirazın kaldırılması,

–       İhale ile satılan yerin tahliyesi,

–       İhtiyati haczin kaldırılması,

–       İstihkak,

–       İtirazın kaldırılması ve tahliye,

–       Kıymet takdirine itiraz,

–       Kiralananın tahliyesi,

–       Konkordato,

–       Meskeniyet iddiası,

–       Rehin kaldırılması,

–       Sıra cetvelindeki sıraya itiraz,

–       Şikayet (memur işlemini şikayet)

–       Takas mahsup talebi, iki tarafında birbirinden alacağı olması halinde hakkında icra takibi yapılan borçlu takas mahsup talebinde bulunabilir.

–       Takibin taliki veya iptali; Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.

–       Yetki itirazı, açılan icra takibinin yetkili olmayan icra dairesinde yapıldığını düşünen borçlu bu davayı açar

TAZMİNAT DAVALARI

–       Maddi ve Manevi Tazminat Davaları (Kasten Öldürme ve Trafik kazası Kaynaklı

 

–       Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

–       Efor Kaybı Tazminatı

 

–       İş Kanunu Bakımından Tazminat Davaları (İş kazaları neticesinde tazminat ve işyerinde kötü muamele veya tacize maruz kalan tarafından açılan tazminat davalarıdır

MİRAS DAVALARI

– Tenkis ve Denkleştirme Davaları

– Ölüme bağlı tasarruf davaları( Miras sözleşmesinin iptali, Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetnamenin iptali,  Vasiyetnamenin yorumu)

– Mirastan Feragat Sözleşmeleri.

– Vasiyetnamenin Hazırlanması.

– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

– Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Vefat edenin yakınları tarafından mirasçıların kim olduğunu gösterir belge.

– Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali

– Mirasın Reddi ve Reddinin İptali Davaları

GAYRİMENKUL DAVALARI

Tapu İptali Davaları

Muvaza Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Taşınmazın Tescili Davaları

Taşınmaz Mala Tecavüzün Önlenmesi Davaları

Tescile İtiraz Davaları

Ecri-Misil Davaları

Şufa Davaları (Ön Alım)

Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması Davaları

İzale-i Şuyu Davaları (Ortaklığın Giderilmesi)

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İpotek Tescil ve Terkini

GAYRİMENKUL DAVALARI

– Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermeye İlişkin Davalar

– Kasten ve Taksirli Yaralamaya İlişkin Davalar

– Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Davaları

– Hakaret ve Tehdit Davaları

– Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Davaları

Services
_

EKİBİMİZ

Takım Arkadaşlarımız

_

Süleyman TÜRK Avukat

Emel AKAY Avukat

Aslı KILIÇ Avukat

HUKUK BÜROSU
_

Ofisimiz

_

Gökmeydan Mh.Şehit Öğretmen Mustafa Coşkun Sk. Patel Apt. No:15 Kat:2 Daire:17 ODUNPAZARI – ESKİŞEHİR

Contact

İletişim

_