Sahte Telefon Hattından Şirket de Sorumlu


T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/8322

Karar: 2015/4029

Karar Tarihi: 01.04.2015

 

TAZMİNAT DAVASI – NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ KULLANILMAK SURETİYLE HAT SATIN ALINMASI – DAVALI ŞİRKETİN ACENTESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEM DOLAYISIYLA OLUŞAN ZARARDAN BAYİYLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip uygun miktarda manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 24, 25)

Dava: Davacı M. vekili tarafından, davalı …. İletişim Hizmetleri A.Ş. aleyhine 27/07/2012 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 26/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istem reddedilmiş, karar; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı üçüncü kişiler tarafından ne şekilde temin edildiği belli olmayan nüfus cüzdan fotokopisi kullanılmak suretiyle adına kayıtlı hatların davalı şirketten satın alındığını, bu telefon hatlarının üçüncü kişiler tarafından çeşitli suçlarda kullanılması nedeniyle adli ve idari merciler önünde ifade vermek zorunda kaldığını belirterek, uğradığı manevi zararın giderilmesini istemiştir.

Davalı ise, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının kimlik bilgilerinin haksız şekilde kullanımının davalı şirket tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Davacının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler tarafından abonelik sözleşmesi imzalanmış ve dava dışı şahıslarca telefon hattı satın alınmıştır. Davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermemiştir. …İletişim Hizmetleri A.Ş., bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasına neden olmuştur. Şu durumda, davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip uygun miktarda manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01.04.2015 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.

 
 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir