[tabgroup]
[tab title=”Boşanma Davaları”]Boşanma davası esnasında veya sonrasında, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak davası (mal paylaşımı davası) açılacaksa hak kayıpları yaşanmaması için mutlaka bu konuda uzman bir avukat ile temsil edilmeniz gerekmektedir. Zira, boşanma davası, mal paylaşımı davasının öncüsü konumundadır.
Ayrıca, taraflar uygulamadaki ismiyle anlaşmalı boşanma (boşanma protokolü) doğrultusunda boşanacaklar ise söz konusu protokolün de hak kayıpları yaşanmaması için mutlaka bu konuda uzman bir avukattan faydalanılması gerekmektedir.
Önümüze gelen birçok olayda, daha önce konusunda uzman olmayan kişilerce hazırlanmış anlaşmalı protokolü sebebi ile ilgili tarafın hak kaybı yaşadığını gözlemlemekteyiz. Günümüzde, hukuk da aynı tıp alanında olduğu gibi konu konu uzmanlaşmayı ve branşlaşmayı gerektirmektedir. Bu yüzden her müvekkilin konusunda uzman bir avukattan faydalanması hakkını almayı kolaylaştırmaktadır.
– Nişanlanmaya İlişkin Davalar.
– Evlenmenin Butlanı (Geçersizliği) Davaları.
– Boşanma Davaları.
– Boşanma Davası ile birlikte talep edilen Maddi ve Manevi Tazminat Davaları.
– Her türlü Nafaka Davaları.
– Diğer Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Davaları.
– Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği alınacak Tedbir (Koruma) Davaları.[/tab]
[tab title=”Ceza Davaları”]
Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan dalında uzmanlaşmış avukat çözüm ortaklarımız ile Ceza Hukuku’nun her alanında soruşturma ve yargılama aşamalarında müvekkillerine veya müvekkillerimiz olabilecek şahıslara ve şirketlere (şüpheli, sanık, müşteki (şikayetçi) mağdur veya katılan) danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkilimiz olan müşteki veya sanığın Ağır Ceza Mahkemeleri’nde, Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ve Sulh Ceza Mahkemeleri’nde en iyi şekilde temsil etmekteyiz.
– Hayata Karşı Suçlar
– Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
– Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
– Hürriyete Karşı Suçlar
– Şerefe Karşı Suçlar
– Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
– Malvarlığına Karşı Suçlar
– Topluma Karşı Suçlar
[/tab]
[tab title=”İdare Hukuku”]
TURK & TURK HUKUK Bürosu olarak, vatandaşları veya tüzel kişileri, idare ile yaşadığı tüm uyuşmazlıklarda başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz. Konusunda uzman danışmanlar sayesinde avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız.
– İdari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması ve bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması.
– İdari yaptırımlara karşı İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da açılacak İptal Davaları.
– Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme v.b. davaları.
– Tam Yargı Davaları.
– Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık (uzman görüşü) ve dava takibi.
– Kamulaştırma Davaları.
– İmar Davaları.
– İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü.
– Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi
– İhaleler konusunda hukuki danışmanlık (uzman görüşü) ve davalarda vekalet.
 
[/tab]
[tab title=”İflas ve İcra Davaları”]
Gerek ticari hayat olarak ticari şirketlerin gerekse günlük hayat olarak vatandaşların karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları İcra ve İflas Hukuku alanındaki tüm hukuki ihtilaflar için hem danışmanlık olarak hem de dava yolu ile çözüm bulmayı hedef edinmekteyiz.
– Menfi Tespit Davaları.
– İstihkak Davaları.
– İstirdat Davaları.
– Şikayet Davaları.
– İcra Takipleri.
a-) Kambiyo Senetlerinden (Bono, Poliçe, Çek) kaynaklı İcra Takipleri.
b-) Taşınmaz Rehninden (İpoteğinden) kaynaklı İcra Takipleri.
c-) Taşınır Rehninden Kaynkaklı İcra Takipleri.
d-) Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İcra Takipleri.
e-) Faturaların İcra Takibi.
f-) Diğer her türlü İcra Takipleri.
– İhalenin Feshi Davaları.
– Meskeniyet İddiası Davaları.
– Kıymet Takdirine İtiraz Davaları.
– İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davaları.
– Diğer her türlü İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan Davalar.
[/tab]
[tab title=”Mal Paylaşım Davaları”]
Şahısların nişanlanma evresinde veya evlendikten sonra eşlerin aralarında düzenleyebilecekleri Mal Rejimi Sözleşmeleri’nin (Evlilik Anlaşmaları’nın) düzenlenmesi ve hazırlanması, Boşanma Davaları ve Boşanma Davası ile birlikte veya Boşanma Davası sonrasında açılan (mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı) Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları ve her türlü Aile Hukuku’ndan kaynaklanacak davalar konusunda Bilirkişi Sertifikası sahibi olmamız sebebiyle müvekkillerimizi en iyi ve en başarılı şekilde temsil etmekteyiz. Ayrıca, KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı (Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları ile ilgili) uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de verilmektedir.
– Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları (Boşanma Davası ile birlikte açılan veya Boşanma Davasının kesinleşmesinden sonra açılan)
– Mal Rejiminden Kaynaklanan Eşlerin Yasal Alım Hakkı.
– Ziynet Alacağı Davaları.
– Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davaları.
– Eşler Arasında Düzenlenmiş Mal Rejimi Sözleşmesi ile Eşlerin Ortak Olmayan Çocuklarının (Altsoylarının) Saklı Paylarının Zedelenmesi Nedeniyle Açılacak Tenkis Davaları.
– Mal Rejimi Sözleşmeleri (Evlilik Anlaşmaları)
– Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları.
[/tab]
[tab title=”Miras Davaları”]
Murisin (mirasbırakanın) yaşarken yapmış olduğu hukuki işlem veya hukuki tasarruflar ile ilgili mirasçıların kendi aralarında veya mirasçıların üçüncü kişiler ile Miras Hukuku alanında yaşadıkları ve yaşayabilecekleri her türlü hukuki ihtilaflara ilişkin KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak müvekkilimiz olabilecek şahısları en iyi şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz. Ayrıca, KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, konusunda uzman danışmanlar sayesinde avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız.
– Mirasta Denkleştirme Davaları.
– Tenkis Davaları. (Mirastaki Saklı Payın İhlali Nedeni ile)
– Muvazaa Davaları.
– Mirasta İade Davaları.
– Mirasın Paylaşılması ve Devri Sözleşmeleri.
– Mirastan Feragat Sözleşmeleri.
– Vasiyetnamenin Hazırlanması.
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.
– Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) Alınması Davaları.
– Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları.
– Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil (Temsilci) Atanmasına İlişkin Davalar.
– Mirasın Reddinin İptali Davaları.
[/tab]
[tab title=”Tazminat Davaları”]
– Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden doğan tazminat davaları
– Tüketici Hukukuna dayalı tazminat davaları
– Trafik kazasına dayalı tazminat davaları
– Her türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanun’una göre uyarlanmış olarak)
[/tab]
[/tabgroup]
[break/]
[break/]

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir