İşyerinde İstenmeyen Görev Değişikliğinin 6 Günlük Sürede Reddedilmesi Gereği


T.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/12147

Karar: 2015/20515

Karar Tarihi: 15.06.2015

 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞVERENCE ÇALIŞMA ŞARTLARININ UYGULANMAMASI SEBEBİNE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI OLARAK FESHEDİLİP FESHEDİLMEDİĞİ – KIDEM TAZMİNATI İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, dosya kapsamı ve tanık beyanlarından, davacının, görev değişikliği gerçekleştikten ve altı iş günlük süre geçtikten sonra iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmıştır. Şu halde, mahkemece, kıdem tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 24, 26, 32, 41, 46, 47, 57)

Dava: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ücret, hafta sonu çalışma alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, genel tatil, hafta tatili ve ücret alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İşverence çalışma şartlarının uygulanmaması sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği ve bu suretle davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin 2. bendinde işçinin haklı fesih halleri düzenlenirken (f) bendinde son cümle olarak, “yahut çalışma şartları uygulanmazsa” şeklinde ifadeye yer verilerek çalışma koşullarının uygulanmaması, işçinin haklı fesih sebepleri arasında yerini almıştır.

4857 sayılı Kanun’un 26. maddesine göre ise söz konusu durumda fesih yetkisinin, altı iş günü içinde kullanılması gerekmektedir.

Dosya içeriğinden davacının, davalı işveren yanında satış temsilcisi olarak Ankara bölgesinde çalışmakta iken Kayseri-Nevşehir bölgesine görevlendirildiği, davacının değişikliği kabul ederek göreve devam ettiği, ancak daha sonra çalışma şartlarının ağırlaştığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebebe dayanılarak feshedildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, dosya kapsamı ve tanık beyanlarından, davacının, görev değişikliği gerçekleştikten ve altı iş günlük süre geçtikten sonra iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmıştır. Şu halde, mahkemece, kıdem tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.06.2015 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.

 
 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir